Från storpolitisk turbulens till ekologiska störningar…

Torsdagen den 31 augusti i Programsalen Kulturmagasinet

Joakim Vaverka, biträdande direktör för SIPRI, föreläste inför en nästan fullsatt salong.
SIPRI – Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, är en stiftelse som bildades
1966, vars syfte är att samla in fakta och förmedlar forskningsresultat om tillståndet i
världen, torgföra vetenskapliga analyser, skapa förutsättningar för dialog mellan stater
och bygga upp förutsättningar för framtida fredsforskning. 
En gång per år ger SIPRI ut sin årsbok med fakta och analyser över tillståndet i världen. 

Joakim gav oss en ingående beskrivning av vad SIPRI gör i vår oroliga värld, för att skapa
förutsättningar för rättvisa och samförstånd i hopp om att det ska leda till en fredligare
värld.  Dessvärre tvingades han presentera en nedslående utveckling i världen.
Exempel på detta är:
På 13 år har antalet väpnade konflikter i världen dubblerats och därmed också antalet
flyktingar i världen, från 40 till 80 miljoner. 

1/3 av världens odlingsmark har försvunnit. Om ingenting görs kommer 90% av jordens
odlingsmark att vara obrukbar om 50 år.

Inom samma tidsrymd kommer 4 miljarder människor att lida av akut vattenbrist. 

Det finns dock positiva sidor i allt det dystra och negativa.  

Joakim menade att man kan se världen utifrån tre perspektiv – mänsklig säkerhet
inklusive ekonomisk trygghet, nationell säkerhet och ekologisk säkerhet. 
Men vi måste arbeta tillsammans genom att:

  • Förbättra umgänget stater emellan genom att bygga förtroende  dem emellan
  • Vi måste lägga mindre resurser på militär upprustning och mer på att förbättra
    säkerheten vad gäller miljö och klimat/väder 
  • Vi måste stärka FN:s roll i världen. FN har en nyckelroll. 

Slutligen måste vi medborgare känna att vi är en del av utvecklingen mot en bättre
värld, där vi var och en drar vårt strå till stacken. 

Ingrid Wallin