Zooma ut – skogar och skogsbruk, liv på jorden ”glokalt”!

Jan Hedberg

Torsdagen 20 april 2023 Bio Drakstaden

Jan Hedberg driver sedan drygt 20 år tillbaka ett företag med temaresor
kring ”Skog, natur, kultur”, resor runt hela världen. Utifrån kunskaper från
dessa resor och sin mångskiftande utbildning föreläste Jan kring läget i
välden, med fokus på skogsbruk, ställt i relation till ökad välfärd och hållbar
utveckling.

Han inledde med att låta oss titta på vår roterande planet för att sedan
zoom in mot sin ärvda skog i Dalarna. Genomgående under föreläsningen
återkom Jan till det viktiga i att lyfta både det globala och det lokala
perspektivet, något han benämnde ”glokalt”. För att belysa detta berättade
han en anekdot om mannen i Dalarna som ville köpa en jordglob i present
till en bekant, men tyckte att den stora globen kostade för mycket och
frågade om handlaren inte hade någon mindre boll med enbart Dalarna på.
Förståelse för helheten brister, om vi inte tar med hela världen i vår beskrivning.

Jan slog fast att tillgången på skog har haft och har stor betydelse för Sveriges
utveckling och visade på flera diagram över hur pass stor del av världs-
marknaden vårt land står för vad gäller massa, papper och sågade trävaror.
Utifrån dessa uppgifter gick han vidare och ställde utvecklingen av skogs-
bruket i relation till utveckling av hälsa och medellivslängd. Här relaterade
han till Hans Roslings bok ”Factfullness” och visade den positiva
utvecklingen genom Gapminder-diagram.

Han menade att svenskt skogsbruk är mycket väl utvecklat vad gäller skötsel,
avverkning och nyplantering. Detta har han fått bevis på i samband med sina
temaresor runt om i världen, där han kunnat jämföra situationen i de länder
han besökt. Vi fick därefter korta in-zoomningar av skogsbruk från olika delar
av världen, utifrån hans temaresor. Slutligen lyfta Jan fram riskerna med ett
förändrat klimat, vilket visar sig i form av minskad biologisk mångfald, bränder,
insektsangrepp, tinande permafrost och en varmare värld. Han lyfte fram
korruptionen i världen, som den starkaste drivkraften till den negativa klimat-
förändringen och menade att läget i världen skulle bli mycket bättre om vi
kunde minska korruptionen. Vi måste våga tänka på ett nytt sätt för att lösa
problemen som uppkommit genom det gamla sättet att tänka.
Vi måste tänka glokalt.