Årsmöte


Kallelse till årsmöte för Senioruniversitetet Sundsvall (SUS)

Tisdagen den 14 februari 2017 klockan 13.00 i Pingstkyrkan, Sundsvall

 1. Dagordning,  enligt stadgarna
  1. Årsmötet öppnas
  2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst
  3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
  4. Val av två justerare, som jämte ordföranden justerar protokollet
  5. Fastställande av dagordningen
  6. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret jämte årsredovisning
  7. Revisorernas berättelse för 2016
  8. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet för 2016
  9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2016
  10. Val av ordförande för ett år
  11. Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter
  12. Val av övriga ledamöter
  13. Val av revisorer jämte ersättare
  14. Val av valberedning
  15. Styrelsens förslag till verksamhet för 2017
  16. Fastställande av årsavgift för 2018
  17. Motioner och frågor som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som medlemmarna skriftligen väckt senast två veckor före mötet
  18. Årsmötet avslutas

Välkomna!