Årsmöte

Kallelse till årsmöte för Senioruniversitetet Sundsvall (SUS)

Tisdagen den 12 februari 2019 klockan 13.00 i Pingstkyrkan, Sundsvall
Dagordning,  enligt stadgarna

 1. Årsmötet öppnas
 2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst
 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 4. Val av två justerare, som jämte ordföranden justerar protokollet
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2018 jämte årsredovisning
 7. Revisorernas berättelse för 2018
 8. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet för 2018
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2018
 10. Val av ordförande för ett år
 11. Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter
 12. Val av övriga ledamöter
 13. Val av revisorer jämte ersättare
 14. Val av valberedning
 15. Styrelsens förslag till verksamhet för 2019
 16. Fastställande av årsavgift för 2020
 17. Motioner och frågor som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som medlemmarna skriftligen väckt senast två veckor före mötet
 18. Årsmötet avslutas