Palliativ vård – om livets och dödens etik och mening

Matthias Brian 2023-02-16

Bio Drakstaden cirka 110 deltagare

Mattias började sin föreläsning med följande tanke: ”Om man tycker att det
kan kännas intimt med förlossningar så är det nog ingenting mot hur det kan
kännas vid livets slut” och fortsatte att visa en bild på Nils Dardels målning
”Den döende dandyn” som han menade tydligt visade vad vård i livets slutskede
handlar om för den döende, för anhöriga och andra som lever vidare.

Under eftermiddagen skulle palliativ vård och begreppet hospice belysas särskilt.
Palliativ som kommer från ordet pallium betyder ”mantel” och hospice kommer av
ordet hospes som översätts med ”gäst”. Så hospice borde vara platsen man kan
komma till som gäst och där omgärdas av manteln (omvårdnaden) som ger lindring
och skapar livskvalitet.

Brian gjorde en historisk jämförelse kring människans möte med döden för länge
sedan och idag och menade att skillnaden var mycket stor. I förindustriell tid fanns
liten medicinsk kunskap, stort inslag av religion och en naturlig syn på döden som
en del i vardagen. Men påpekade att begreppet hospice inte är nytt utan faktiskt
fanns i form av vårdinrättningar utmed vandrings-, militärvägar där sårade soldater
kunde ta in då de inte klarade resan hem.
Idag, förklarade han, har en medicinsk revolution förändrat vården helt och hållet
och är inriktad på att bota och läka. Men vården har ibland blivit institutionaliserad
och avhumaniserad och därför riskerar döden att inte tillhöra ”livet”. Ett dödsfall
kan därför uppfattas som ett misslyckande för vården och inte som någon helt
naturlig händelse.

Grunden för den moderna palliativa vården växte fram i början av nittonhundratalet
bland annat genom den brittiska sjuksköterskan Dame Cicely Saunders. Hon satte
samman grundläggande teser för hur en humanistisk vård i livets slutskede skulle
se ut. Den byggde på att vården skulle tillgodose människans grundläggande behov.
Dessa behov var av fysisk, psykisk, andlig och social karaktär, vilka hon knöt ihop
till en målformulering för vård i livets slutskede: ”We will do all we can not only to
help you die peacefully, but also to live until you die.” Vård i livets slutskede bör
därför innefatta insatser som förhindrar lidande och som främjar livskvalitet.

Den traditionella vården bygger på att insatserna ska bota och att förlänga livet
för vårdtagaren. Det finns dock en gräns för när denna vård inte längre är meningsfull
eftersom insatserna inte hjälper eller till och med stjälper. I vissa fall kan vårdinsatserna
till och med skada mera än att hjälpa och fokus bör därför ställas om till en lindrande vård.

Tidigare har den traditionella synen på palliativ vård varit att den sätts in i livets absoluta
slutskede, vilket man idag försöker frångå. Istället vill man verka för en successiv övergång
från livsförlängande till lindrande vård. Men vilken form av palliativ vård man inriktar sig
mot måste den föregås av samtal där patienten, de anhöriga och vårdgivarna kommer
överens om att byta fokus och övergå till lindrande och livskvalitetshöjande vård. För
att detta synsätt ska kunna utvecklas i vården behöves utbildning av personalgrupper
i etiska och existentiella frågor. Man behöver bygga upp en etisk plattform man kan utgå
ifrån inom vården. Den baseras på människans värde, en humanistisk människosyn, på
förhållningssätt som befrämjar livskvalitet, utvecklar en förmåga att samtala – i synnerhet
de svåra samtalen och slutligen den enskilda människans integritet.

Många tankar väcktes och många frågor ställdes och besvarades av Mattias Brian som på
ett synnerligen pedagogiskt sätt lotsade oss igenom många svåra frågor med värme och
respekt. Efter att han presenterat Mellannorrlands hospice sammanfattade han dagens
föreläsning genom att visa en film som visade hur man arbetar på ett hospice med både
den döende gästen och dess anhöriga för att skapa lindring, livskvalitet och ljus i sorgen.

Sist lyfte Mattias fram Viktor Frankl, österrikisk psykiatriker och överlevare i flera
koncentrationsläger, som menade att meningen med livet är något som vi människor
måste upptäcka. Och med tanke på dagens tema med följande citat: ”Krafter utanför
din kontroll kan ta bort allt du har utom en sak, din frihet att välja hur du ska reagera på situationen.”

Göran Wallin