Det arabiska ljuset i Spanien

Peter Mosskin tisdagen den 12 september 2023 Bio Drakstaden

Peter har skrivit en bok, med samma titel som dagens rubrik,
vilken han hade som utgångspunkt och källa för dagens före-
läsning. Han inledde dock inte med att hänvisa till den utan
berättade istället om en avhandling som behandlade
Abu al-Qasim al-Zahrawi, livmedikus åt emiren i Cordoba
på niohundratalet. Emirens läkare sammanställde en encyk-
lopedi över medicinska ämnen däribland kirurgi. Idag anser
man att han måste betecknas som ”den moderna kirurgins
grundare”. Under tusen år har han varit bortglömd och andra
innovatörer inom kirurgin har tillskrivits äran av att ha tagit
fram metoder och redskap trots att de finns beskrivna i
den gamla encyklopedin.

Peter tar tid på sig att förklara hur araberna och Islam expan-
derat ut från Mecka och Medina hela vägen bort mot Indien
och västerut via nordliga Afrika och upp på Iberiska halvön.
Han beskriver maktkampen mellan de härskande ätterna
umayyaderna och abbasiderna. De första räknade sig som
släktingar till profeten Mohammed och störtades av den
abasidiska gruppen som menade, att Islam skulle ledas av
den som ansågs mest lämpad och fick störts stöd. Den,
enligt legenden, siste umayydiske arvtagaren flydde över
Gibraltar till Cordoba och skapade där en fristad år 756.
Istället för att bygga upp en maktbas utifrån våld kom
Cordoba att bygga på öppenhet och tolerans där reli-
gionerna judendom, kristendom och islam kunde mötas.
Man utvecklade en stark koppling till Damaskus och
Bagdad och fick därmed tillgång till vetenskapliga och
filosofiska skrifter och läror. I denna smältdegel utveck-
lades filosofi, vetenskap, arkitektur, poesi med mera. Allt
har haft stor betydelse för den värld vi lever i idag trots
att världen gjort vad den kunnat för att släcka det
arabiska ljuset i Spanien.

Göran Wallin