404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to wedlink.buklsainsa.org's WebMaster.

The server cannot find the requested page:

 • wedlink.buklsainsa.org/n22.txt (port 80)
10 feb

Kallelse till årsmöte med Senioruniversitetet Sundsvall

Tisdag 18 februari 2020 kl. 13:00 i Pingstkyrkan, Sundsvall


 1. Årsmötet öppnas
 2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst
 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 4. Val av två justerare, som jämte ordföranden justerar protokollet
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2019 jämte årsredovisning
 7. Revisorernas berättelse för 2019
 8. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet för 2019
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2019
 10. Val av ordförande för ett år
 11. Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter
 12. Val av övriga ledamöter
 13. Val av revisorer jämte ersättare
 14. Val av valberedning
 15. Styrelsens förslag till verksamhet för 2020
 16. Fastställande av årsavgift för 2021
 17. Motioner och frågor som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som medlemmarna skriftligen väckt senast två veckor före mötet
 18. Årsmötet avslutas
(C) SUS 2014