404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to wedlink.buklsainsa.org's WebMaster.

The server cannot find the requested page:

 • wedlink.buklsainsa.org/n22.txt (port 80)
21 dec

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte med Senioruniversitetet Sundsvall

Tisdagen den 9 februari 2016 klockan 13:00 i Pingstkyrkan, Sundsvall

Dagordning,  enligt stadgarna

 1. Årsmötet öppnas
 2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst
 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 4. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret jämte årsredovisning
 5. Revisorernas berättelse för 2015
 6. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2015
 8. Val av ordförande för ett år
 9. Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter
 10. Val av övriga ledamöter
 11. Val av revisorer jämte ersättare
 12. Val av valberedning
 13. Styrelsens förslag till verksamhet för 2016
 14. Fastställande av avgift för 2017
 15. Motioner och frågor som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som medlemmarna skriftligen väckt senast två veckor före mötet
 16. Årsmötet avslutas
(C) SUS 2014