404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to wedlink.buklsainsa.org's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • wedlink.buklsainsa.org/n22.txt (port 80)
10 aug

Bulletinen – Hösten 2018

SUS Bulletin HT2018

Nu är Bulletinen för hösten 2018 publicerad på vår hemsida och den har också skickats ut per post till samtliga medlemmar.

Vi har också öppnat vårt bokningssystem. Bokningar till höstens samtliga evenemang kan göras, från och med idag fredag den 10 augusti, via Min Sida.

Hälsningar
Bengt Almberg
Vice  ordförande/medlemsansvarig

12 jun

Dataskyddsförordningen GDPR

Från och med den 25 maj 2018 har vi en ny lagstiftning kallad, Dataskyddsförordningen. På engelska förkortas den GDPR. GDPR ersätter Personuppgiftslagen (PUL).

Senioruniversitetet (SUS) tillämpar GDPR:s regler.

SUS använder sig av Föreningshusets system för bokning av evenemang samt för administration av medlemsregistret inklusive hantering av betalningstransaktioner från medlemmarna.

SUS har ett personuppgiftsbiträdesavtal med Föreningshuset Sedab AB, vilket garanterar att Föreningshuset följer GDPR.

SUS betraktar en anmälan om medlemskap som en bekräftelse på att samtycke ges till registrering av nödvändiga personuppgifter.

Alla medlemmar kan själva logga in på Min Sida och där ta del av alla uppgifter som finns registrerade på medlemmen.

SUS lämnar aldrig ut personuppgifter till utomstående personer eller företag.

Medlemmar som önskar ytterligare information ombedes att kontakta vår medlemsansvarige eller någon annan i styrelsen.

SUS, Senioruniversitetet i Sundsvall
Styrelsen

 

31 jan

Månadsföreläsning januari 2018

Tappas_Fogelberg-e1481206327983Senioruniversitet inledde vårens föreläsningar med att Täppas Fogelberg föreläste över rubriken ”Övergången mellan att vara seende och att vara blind”.

Täppas är känd från många radio- och TV program, men jobbar nu främst med programmet ”Ring P1”. Täppas synförändringar började med att han såg mycket sämre i skymning. Det fortsatte med att han inte såg något åt sidorna. Därefter försämrades synen mer och mer. Han vägrade dock erkänna att han började förlora synen. Han ville inte ha vit käpp utan använde paraply.

Så småningom kom han till ögonsjukhuset i Linköping där han efter många tester fick diagnosen ”Näthinnedegeneration”. Det innebär en form av kortslutning i synnerverna. Går från periferin till mitten, vilket var orsaken till att han från början inte såg åt sidan eller i mörker.

Efter en tid i Stockholm flyttade han tillbaka till Hälsingland. Han var nu helt blind och det ledde till en svår depression. Han kände sig helt värdelös. Först när han accepterade att han var blind började han må bättre och började en långsam klättring uppåt. Detta tog 15 år. Nu kan han tänka på vanliga saker och leva ett liv som är som alla andras med den skillnaden att han råkar vara blind. Han vill inte uppfattas som ett offer.

Täppas anser inte att man får ett sjätte sinne när man tappar ett av de övriga men man lär sig använda sina kvarvarande sinnen på ett bättre sätt. Han anser också att man blir mer avskuren från omvärlden när man är döv än om man är blind.

04 dec

Fredagskafé november 2017

Björn Lyngfelt, informationsdirektör SCA Forest productsSenioruniversitetets fredagskafé i november hade rubriken Börsbolaget SCA tillbaka till Sundsvall.

Kommunikationsdirektör Björn Lyngfelt redogjorde för den uppdelning i två delar som SCA-koncernen genomförde i somras. Hygiendelen fick namnet Essity och behöll huvudkontoret i Stockholm, medan skogsdelen behöll namnet SCA och flyttade säte och huvudkontor till Sundsvall.

Skogsdelen hade hela tiden funnits i Sundsvall men koncernledningen flyttade till Stockholm 1992.

Det nya SCA är Europas största privata skogsägare. Sågverksrörelsen, som finns i Tunadal och Bollstabruk, är lönsammast i Europa. Den investering som sker i massafabriken i Östrand är den största industriinvesteringen i Sverige. SCA har en starkt integrerad värdekedja vilket ger en uthållig lönsamhet. Förutom skog, massa och papper satsar man på förnybar energi, logistik och forskning tillsammans med Mittuniversitetet. T.ex. finns 320 vindkraftverk på SCA:s marker.

När det gäller skogsuttag tar SCA inte ut mer än det man kan avverka i närtid. Man tar undan ca 20 % av skogsbeståndet för att bevara skogsinnehavet för framtiden.

När det gäller SCA:s framtid kan konstateras att efterfrågan på mjukpapper ökar, medan behovet av tryckpapper minskar.

När det gäller förnybar energi gör man pellets av sågspån. Vindkraften är fortsatt intressant. Man arbetar också med att framställa bensin och diesel från svartlut.

Slutsatsen är att SCA står sig starkt i framtiden.

21 okt

Månadsföreläsning oktober 2017

Patrik Oksanen 2Senioruniversitetets föreläsning den 10 oktober rörde säkerhetsläget i Europa. Föreläsare var Patrik Oksanen, politisk redaktör vid Hudiksvalls Tidning.

I Sverige rustade man ned kraftigt i samband med Sovjetunionens fall. Först med Krimkriget 2014 insåg man behovet av att på nytt upprusta. Nuvarande satsningar innebär att försvarskostnaderna 2018 kommer att uppgå till ca 2 % av BNP. Det kommer att ta ca 10 år innan vi når upp till 1980-talets nivå som var 3% och det är framförallt utvecklingen i Ryssland som medför att våra försvarskostnader måste öka.

Ryssland försöker stärka sin ställning bl.a. genom desinformation. Detta har funnits tidigare, men går nu mycket snabbare genom de digitala medierna. Propagandan sprids av alla grupper från kommunister till nazister. Det produceras falska dokument, för Sveriges del bl.a. om mordet på Olof Palme, ubåtsjakterna och Estonias förlisning. En del av dessa falska dokument publiceras som sanningar i bl.a. svensk press.

För Sveriges del är det viktigaste att hålla ihop med EU. Man kan inte lita på Trumps USA.  Vi behöver också ett ökat samarbete med våra geografiska grannar men det är inte så lätt. Danmark och Norge är med i Nato, Norge står utanför EU, Finland har en lång gräns mot Ryssland och känner av trycket från Ryssland. Finland har ett försvarssamarbete med Sverige, men kan tänka sig att gå med i Nato.

Det viktigaste för att möta den ryska desinformationen är dock att det sker en ökad kunskap i den svenskas journalistiken avslutade Oksanen.

21 sep

Månadsföreläsning september 2017

IngmarKarlsson-FotoRolandLinellSenioruniversitetet inledde höstens föreläsningar med en föreläsning om Erdogans ”Nya Turkiet”. Ambassadör Ingmar Karlsson redogjorde för den utveckling Turkiet genomgått från tillkomsten av det Osmanska riket fram till våra dagar. Det Osmanska riket, som byggde på religion, inte etnicitet, omfattade nästan hela Mellanöstern och Balkan. Efter första världskriget bildades Turkiet med Kemal Atatürk som ledare.  Denne skapade en nationalstat och införde västerländska seder och bruk. Tog bort det muslimska och skapade också ett nytt språk.

Efter Atatürks död 1937 fick man fria val 1946, men det ledde till svaga regeringar och militären ingrep ett antal gånger under 1960-talet och framåt.

I början på 2000-talet skapet Erdogan ett nytt parti som blev störst i valet 2002. Man vände sig mot EU och fick löfte att få förhandla om Turkiet uppfyllde vissa krav. Därefter har nya kriterier införts och EU vill nu stänga ute Turkiet.

Erdogan vann en ny valsegrer och arbetade nu för att få en starkare presidentmakt. Vid nästa val var Erdogans ambition att få egen majoritet för att genomföra sina planer. För att hindra Erdogans planer kom militärkuppen 2016. Den var dåligt förberedd och misslyckades. De utrensningar som därefter har förekommit skapar stora problem för Turkiet då både militären och departementen saknar kompetens.

Erdogan vill tona ner dyrkan av Atatürk och han ökar också de religiösa inslagen i samhället. Han är trängd inrikespolitiskt genom polariseringen i samhället och försöker därför inrikta sig på utrikespolitiken och arbetar fortfarande för att komma närmare EU. Ett nytt parlamentsval skall hållas 2019 men det är tveksamt om Erdogan då lyckas få en egen majoritet i parlamentet.

11 aug

Bulletinen – Hösten 2017

 

Bulletinen Hösten 2017 Korr 3, omslag

 

 

Nu är Bulletinen för hösten 2017 publicerad på vår hemsida och den har också skickats ut per post till samtliga medlemmar.

Vi har också öppnat vårt bokningssystem. Bokningar till höstens samtliga evenemang kan från och med idag göras via Min Sida.

Hälsningar
Bengt Almberg
Vice  ordförande/medlemsansvarig

18 maj

Månadsföreläsning april 2017

bengt-ericsonSenioruniversitetets månadsföreläsning i april hade rubriken ”Den härskande klassen”, där journalisten Bengt Ericson föreläste utifrån sin bok med samma namn. Ericson pekade på kommunreformen på 1950- och 1960-talen då antalet kommuner minskade från 2500 till 290, vilket ledde till att antalet politiska förtroendemän försvann till 90 %. Detta ledde till att medborgarna tappade kontakten med sina politiker. Det ledde också till att politiken blev en heltidssyssla för många. Man gick in i ungdomsförbunden, blev sedan tjänstemän i partiet och sedan heltidspolitiker.

Antalet medlemmar i partierna har minskat och partierna är ekonomiskt oberoende av sina medlemmar. Endast 2 % av partiernas intäkter kommer från medlemmarna. Av återstoden får man merparten från partistödet.

De som får politiska uppdrag stannar kanske upp till 8 år. När man lämnar politiken går man inte längre tillbaka till sitt gamla jobb, utan man går till näringslivet, t.ex. som PR-konsulter. Där fördubblar man sina löner och man försöker påverka politiken. I Sverige finns inga krav på karens när man lämnar politiken och går till näringslivet, vilket är unikt för Sverige. Inom EU måste lobbyister registrera sig men det krävs inte i Sverige.

Ericson föreslog att man för att stärka demokratin borde ha fler folkomröstningar, en omdirigering av partistödet till riksdagsmän för att stärka riksdagens makt mot regeringen samt att politik borde vara ett ämne i skolan.

03 apr

Månadsföreläsning mars 2017

anna-millbourn-2Senioruniversitetets månadsföreläsning i mars gällde ”Hjärtat och Livskvalitet”. Föreläsaren, överläkaren Anna Millbourn, föreläste om hjärtats betydelse och om de problem som kan drabba hjärtat.

Hjärtat är kroppens viktigaste muskel, det är få muskler som är så livsuppehållande som hjärtat. Därför är också de problem som drabbar hjärtat av allvarlig karaktär. Kärlkramp och hjärtinfarkt beror på allvarlig syrebrist i hjärtat. Kärlkramp kan komma vid kraftig ansträngning. Bägge beror på åderförkalkning, som ingår i åldrandet. Sjukvårdens ambition vid dessa åkommor är att minska patientens besvär och försöka rädda så mycket av hjärtat som möjligt. Det är viktigt att komma till sjukhuset så snabbt som möjligt. 80 % av cellerna i det utsatta området dör efter en timme. De åtgärder som vidtas är bypassoperationer eller ballongsprängning. Det innebär att man går förbi det skadade området eller spränger bort förkalkningen.

Ett annat problem är hjärtsvikt, vilket innebär att muskelpumpen inte fungerar. Det förorsakas av dålig cirkulation och leder till andfåddhet, hjärtklappning och trötthet. Behandlingen går ut på att mildra symtomen. Patienten kan också få en pacemaker inopererad.

Det finns också olika former av hjärtrytmrubbningar. Pulsen kan vara för långsam, för snabb eller den kan vara oregelbunden. Det sistnämnda benämns förmaksflimmer vilket man försöker bota med läkemedel eller elkonvertering, då man ger en elektrisk impuls till hjärtat för att få hjärtrytmen i balans. Patienterna ges även blodförtunnande medel för att minska risken för stroke.

Hjärtklaffarna kan också orsaka problem. Det kan bli läckage i en klaff, vilket kan leda till hjärtsvikt eller kärlkramp. Behandlingen kan innebära att man opererar in en ny klaff. För detta behövs en hjärt-/lungmaskin vilket inte finns på alla sjukhus.

Sjukvården har blivit mycket bättre på att klara hjärtproblem. Det är i dag ett färre antal sjuka som avlider i hjärtproblem än för ett antal år sedan.

(C) SUS 2014