Stadgar


 1. Föreningens namn är Senioruniversitetet Sundsvall (SUS).
 2. Föreningens ändamål är att ordna studieverksamhet för medlemmarna i form av föreläsningar, kurser, studeicirklar, seminarier, studiebesök, studieresor m.m.
 3. Föreningen är partipolitiskt, religiöst och fackligt obunden.
 4. Föreningen, som organisatoriskt är knuten till Folkuniverstetet, ska för utbyte av erfarenheter hålla kontakt med liknande organisationer inom och utom landet.
 5. Rätt till medlemskap, som erhålls genom inbetalning av medlemsavgift, har pensionär över 55 år jämte maka/make eller samboende, här sammanfattningsvis benämnda seniorer.
 6. Föreningens verksamhet leds av en styrelse, som förutom ordföranden, består av det antal ledamöter som årsmötet bestämmer. Ordföranden väljs för ett år. För val av övriga ledamöter gäller som inriktning att halva antalet ledamöter ska utses årligen för en tid av två år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, en ansvarig för hemsidan, en medlemsansvarig samt en programgrupp. Styrelsen är beslutsmässig, när utöver ordföranden eller vice ordföranden minst halva antalet övriga ledamöter deltar i styrelsemötet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder. Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig. Protokoll ska föras vid styrelse- och föreningsmöten.
 7. Föreningens räkenskaper och förvaltning granskas av två revisorer, som jämte en ersättare utses för en tid av ett år.
 8. För beredning av valen vid årsmöten och för att biträda vid evenuella fyllnadsval utses för en period av två år en valberedning med tre ledamöter, varav en är sammankallande.
 9. Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari-31 december. Styrelsens arbetsperiod omfattar tiden från det årsmöte då styrelsen valts till och med nästkommande årsmöte.
 10. Årsmöte ska hållas före utgången av februari månad. Kallelse till årsmöte ska utfärdas senast två veckor före mötet.
 11. Vid årsmötet ska följande punkter behandlas.
  1. Fråga om kallelse till årsmötet skett på föreskrivet sätt.
  2. Val av ordförande och skereterare för årsmötet.
  3. Val av två medlemmar att jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokollet.
  4. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovsining för det gångna verksamhetsåret.
  5. Revisorernas berättelse.
  6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  7. Val av orförande för ett år.
  8. a. Fastställande av antal övriga ledamöter – utöver ordföranden – som ska ingå i styrelsen under verksamhetsåret.
   b. val övriga ledamöter för två år
  9. Val av två revisorer och en revisorsersättare för en tid av ett år.
  10. Val – vartannat år – av tre ledamöter, varav en sammankallande, till en valberdning för en tid av två år.
  11. Styrelsens förslag vad gäller verksamheten under året.
  12. Fastställande av avgifter för kommande verksamhetsår.
  13. Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet och förslag (motioner) som medlem skriftligen väckt senast två veckor före årsmötet.
  14. Avslutning av årsmötet.
 12. Ändring av stadgarna samt beslut om upplösning av föreningen kräver beslut vid två föreningsmöten, varav ett ska vara årsmöte. För beslut om upplösning av föreningen krävs härutöver att dessa beträds av minst två tredjedelar av närvarande medlemmar. I samband med beslut om upplösning av föreningen ska bestämmas om hur föreningens tillgångar ska disponeras.

De första stadgarna för Sundsvalls Pensionärsuniversitet (SPU) antogs vid föreningens bildande 1993-02-02. Årsmötet 2005-02-08 tog beslut om reviderade stadgar i samband med namnändrinegn till Senioruniversitetet Sundsvall (SUS). I anledning av en utöknning av antalet ledamöter i styrelsen har stadgarna reviderats till årsmötet 2008-02-12.

Stadgarna i föreliggande skick gäller från och med årsmötet 2008-02-12.