404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to wedlink.buklsainsa.org's WebMaster.

The server cannot find the requested page:

  • wedlink.buklsainsa.org/n22.txt (port 80)

Uncategorized

04 dec

Föreläsning 13 november – Skogen i fokus

Anna_Marntell SkogenSenioruniversitetets föreläsning den 13 november hade rubriken ”Skogen i Fokus”. Anna Marntell, jägmästare vid Skogsstyrelsen, var föreläsare.

Skogsstyrelsen är den myndighet som handhar frågor rörande skog och skogsskötsel. Produktionsmål och miljömål sätts upp och är lika viktiga. Från en mycket reglerad lagstiftning har vi numera en minimilagstiftning under mottot ”Frihet under ansvar”. Skogsstyrelsen arbetar med tillsyn, ger råd till skogsägare, inventerar skogsområden, håller kurser för skogsägare och medverkar till att bevara skyddsvärd skog. Skogsstyrelsen bistår även regeringskansliet med utredningsuppdrag.

Skogsnäringen är den näring som har det största exportnettot. Detta skulle kunna vara ännu större om vi blev bättre på vidareförädling av skogen. Cellulosan har stor betydelse för skogens lönsamhet. Internethandeln skapar behov av kartonger, kläder av cellulosa är en stor produkt. Biodiesel blir mer och mer efterfrågat. Värmeverken använder flis från sågverken till uppvärmning. Frågan är om skogen räcker till den ökade efterfrågan. Man måste därför hitta former för att öka tillväxten.

Detta kan ske genom bl.a. gödsling, förädling och att blanda träslag vid plantering. Det gäller också att röja ungskog i tid. Skogsbränder var tidigare en viktig del av skogstillväxten. Under 1700- och 1800-talen var det stora skogsbränder varje år och ca 1 % av skogsarealen brann ner varje år. De stora skogsbränder som inträffade i somras berörde ca 0,1 % av arealen vilket betyder att skogsbruket i stort inte har drabbats onormalt under innevarande sommar.

Klimatförändringen påverkar tillgången till skogsråvara. Skogsbilvägarna klarar inte de milda regniga vintrarna. Råvaran måste finnas tillgänglig året om vilket ställer krav på att bl.a. skogsbilvägarna blir bättre. Andra problem för skogsnäringen är de skador som älgen gör på skogen. Även granbarkborren är ett stort bekymmer i vissa delar av landet. Dessa skador täcks inte av försäkringar och innebär alltså en betydande förlust för berörda skogsägare.

12 nov

Föreläsning 23 oktober – Svensk demokrati föddes i skuggan av europeisk oro

Torbjörn Nilsson 1Senioruniversitetet hade den 23 oktober en föreläsning om tillväxten av den svenska demokratin i början på 1900-talet. Föreläsare var professor Torbjörn Nilsson. Han framhöll att det krävs tre saker för att man skall anse att det föreligger demokrati. Det är allmän rösträtt för män och kvinnor, ingen gradering av röstetalet vid kommunala val och att parlamentarismen är fullt genomförd, vilket innebär att riksdagen och inte Kungen utser regering.

1909 fick männen rösträtt till riksdagen utan inskränkningar. Till kommunala val hade kvinnorna rösträtt från 1862 men det krävdes att kvinnan hade egen inkomst eller egen fastighet. Även företag hade kommunal rösträtt och högre inkomst eller större förmögenhet gav fler röster. Graderingen av röster vid kommunala val minskades successivt och togs bort helt och hållet 1918.  Parlamentarismen blev i praktiken genomförd 1917 då Kungen lovade att inte ingripa i regeringsbildandet. Därigenom blev det riksdagen som utsåg regering.

Kampen om kvinnors rösträtt pågick länge och Sverige var i början 1900-talet den enda land i Europa där kvinnorna inte hade rösträtt. Under första världskriget var rösträttsfrågan inte så aktuell. På många håll i Europa följde en social oro i krigets slutskede. Att stärka demokratin ansågs då som ett sätt att stoppa oron i samhället. Kvinnlig rösträtt genomfördes genom riksdagsbeslut 1918 och 1919 och kvinnorna fick delta i riksdagsvalet för första gången 1921. Därmed hade Sverige fått en fullödig demokratisk ordning.

21 okt

SUS firade 25-årsjubileum den 10 oktober

 

Jacke SjödinSenioruniversitetet firade sitt 25-års jubileum med en jubileumsföreställning, tillsammans med ca 300 medlemmar, i Tonhallen. Sundsvalls Mässingssextett, för dagen bestående av sju personer, underhöll vid registreringen och lunchen.

Jubileumsprogrammet bestod av ett bejublat framträdande av Jacke Sjödin och trubadurduon Klas & Per-Åke. Jacke, som härstammar från Sollefteå, men tillfälligt, sedan 27 år tillbaka, varit bosatt i Uppsala, berättade om sitt liv som underhållare och kåsör.  Sin förmåga att rimma har han fått efter sin farfar, som bl.a. skrev en dikt till sin fru på deras 30-åriga förlovningsdag. Dikten, som numera är tonsatt, framfördes av Jacke.

Jackes förmåga att rimma kom också till uttryck under en show med 147 föreställningar, där han också skrev en ny sång om ett dagsaktuellt ämne varje kväll. Några av sångerna framfördes under föreställningen. Dessutom presenterade han en ny sång på melodin ”Svarta Malin”, där han beskrev svårigheterna att hitta en statsminister.

Som kåsör gäller det att skapa humor på sådant som man misslyckas med. Humor kan enligt Jacke definieras som skadeglädje med gott samvete. Jacke avslutade med att läsa en dikt där han lyckats hitta 18 rim på SUS!

Trubadurduon bjöd på ett blandat och mycket underhållande musikprogram. De spelade och sjöng allt från Zarah Leander via Fröding till Elvis. Publiken bjöds också in till allsång, där man fick sjunga med till både Elvis och Evert Taube.

10 aug

Bulletinen – Hösten 2018

SUS Bulletin HT2018

Nu är Bulletinen för hösten 2018 publicerad på vår hemsida och den har också skickats ut per post till samtliga medlemmar.

Vi har också öppnat vårt bokningssystem. Bokningar till höstens samtliga evenemang kan göras, från och med idag fredag den 10 augusti, via Min Sida.

Hälsningar
Bengt Almberg
Vice  ordförande/medlemsansvarig

12 jun

Dataskyddsförordningen GDPR

Från och med den 25 maj 2018 har vi en ny lagstiftning kallad, Dataskyddsförordningen. På engelska förkortas den GDPR. GDPR ersätter Personuppgiftslagen (PUL).

Senioruniversitetet (SUS) tillämpar GDPR:s regler.

SUS använder sig av Föreningshusets system för bokning av evenemang samt för administration av medlemsregistret inklusive hantering av betalningstransaktioner från medlemmarna.

SUS har ett personuppgiftsbiträdesavtal med Föreningshuset Sedab AB, vilket garanterar att Föreningshuset följer GDPR.

SUS betraktar en anmälan om medlemskap som en bekräftelse på att samtycke ges till registrering av nödvändiga personuppgifter.

Alla medlemmar kan själva logga in på Min Sida och där ta del av alla uppgifter som finns registrerade på medlemmen.

SUS lämnar aldrig ut personuppgifter till utomstående personer eller företag.

Medlemmar som önskar ytterligare information ombedes att kontakta vår medlemsansvarige eller någon annan i styrelsen.

SUS, Senioruniversitetet i Sundsvall
Styrelsen

 

31 jan

Månadsföreläsning januari 2018

Tappas_Fogelberg-e1481206327983Senioruniversitet inledde vårens föreläsningar med att Täppas Fogelberg föreläste över rubriken ”Övergången mellan att vara seende och att vara blind”.

Täppas är känd från många radio- och TV program, men jobbar nu främst med programmet ”Ring P1”. Täppas synförändringar började med att han såg mycket sämre i skymning. Det fortsatte med att han inte såg något åt sidorna. Därefter försämrades synen mer och mer. Han vägrade dock erkänna att han började förlora synen. Han ville inte ha vit käpp utan använde paraply.

Så småningom kom han till ögonsjukhuset i Linköping där han efter många tester fick diagnosen ”Näthinnedegeneration”. Det innebär en form av kortslutning i synnerverna. Går från periferin till mitten, vilket var orsaken till att han från början inte såg åt sidan eller i mörker.

Efter en tid i Stockholm flyttade han tillbaka till Hälsingland. Han var nu helt blind och det ledde till en svår depression. Han kände sig helt värdelös. Först när han accepterade att han var blind började han må bättre och började en långsam klättring uppåt. Detta tog 15 år. Nu kan han tänka på vanliga saker och leva ett liv som är som alla andras med den skillnaden att han råkar vara blind. Han vill inte uppfattas som ett offer.

Täppas anser inte att man får ett sjätte sinne när man tappar ett av de övriga men man lär sig använda sina kvarvarande sinnen på ett bättre sätt. Han anser också att man blir mer avskuren från omvärlden när man är döv än om man är blind.

04 dec

Fredagskafé november 2017

Björn Lyngfelt, informationsdirektör SCA Forest productsSenioruniversitetets fredagskafé i november hade rubriken Börsbolaget SCA tillbaka till Sundsvall.

Kommunikationsdirektör Björn Lyngfelt redogjorde för den uppdelning i två delar som SCA-koncernen genomförde i somras. Hygiendelen fick namnet Essity och behöll huvudkontoret i Stockholm, medan skogsdelen behöll namnet SCA och flyttade säte och huvudkontor till Sundsvall.

Skogsdelen hade hela tiden funnits i Sundsvall men koncernledningen flyttade till Stockholm 1992.

Det nya SCA är Europas största privata skogsägare. Sågverksrörelsen, som finns i Tunadal och Bollstabruk, är lönsammast i Europa. Den investering som sker i massafabriken i Östrand är den största industriinvesteringen i Sverige. SCA har en starkt integrerad värdekedja vilket ger en uthållig lönsamhet. Förutom skog, massa och papper satsar man på förnybar energi, logistik och forskning tillsammans med Mittuniversitetet. T.ex. finns 320 vindkraftverk på SCA:s marker.

När det gäller skogsuttag tar SCA inte ut mer än det man kan avverka i närtid. Man tar undan ca 20 % av skogsbeståndet för att bevara skogsinnehavet för framtiden.

När det gäller SCA:s framtid kan konstateras att efterfrågan på mjukpapper ökar, medan behovet av tryckpapper minskar.

När det gäller förnybar energi gör man pellets av sågspån. Vindkraften är fortsatt intressant. Man arbetar också med att framställa bensin och diesel från svartlut.

Slutsatsen är att SCA står sig starkt i framtiden.

21 okt

Månadsföreläsning oktober 2017

Patrik Oksanen 2Senioruniversitetets föreläsning den 10 oktober rörde säkerhetsläget i Europa. Föreläsare var Patrik Oksanen, politisk redaktör vid Hudiksvalls Tidning.

I Sverige rustade man ned kraftigt i samband med Sovjetunionens fall. Först med Krimkriget 2014 insåg man behovet av att på nytt upprusta. Nuvarande satsningar innebär att försvarskostnaderna 2018 kommer att uppgå till ca 2 % av BNP. Det kommer att ta ca 10 år innan vi når upp till 1980-talets nivå som var 3% och det är framförallt utvecklingen i Ryssland som medför att våra försvarskostnader måste öka.

Ryssland försöker stärka sin ställning bl.a. genom desinformation. Detta har funnits tidigare, men går nu mycket snabbare genom de digitala medierna. Propagandan sprids av alla grupper från kommunister till nazister. Det produceras falska dokument, för Sveriges del bl.a. om mordet på Olof Palme, ubåtsjakterna och Estonias förlisning. En del av dessa falska dokument publiceras som sanningar i bl.a. svensk press.

För Sveriges del är det viktigaste att hålla ihop med EU. Man kan inte lita på Trumps USA.  Vi behöver också ett ökat samarbete med våra geografiska grannar men det är inte så lätt. Danmark och Norge är med i Nato, Norge står utanför EU, Finland har en lång gräns mot Ryssland och känner av trycket från Ryssland. Finland har ett försvarssamarbete med Sverige, men kan tänka sig att gå med i Nato.

Det viktigaste för att möta den ryska desinformationen är dock att det sker en ökad kunskap i den svenskas journalistiken avslutade Oksanen.

21 sep

Månadsföreläsning september 2017

IngmarKarlsson-FotoRolandLinellSenioruniversitetet inledde höstens föreläsningar med en föreläsning om Erdogans ”Nya Turkiet”. Ambassadör Ingmar Karlsson redogjorde för den utveckling Turkiet genomgått från tillkomsten av det Osmanska riket fram till våra dagar. Det Osmanska riket, som byggde på religion, inte etnicitet, omfattade nästan hela Mellanöstern och Balkan. Efter första världskriget bildades Turkiet med Kemal Atatürk som ledare.  Denne skapade en nationalstat och införde västerländska seder och bruk. Tog bort det muslimska och skapade också ett nytt språk.

Efter Atatürks död 1937 fick man fria val 1946, men det ledde till svaga regeringar och militären ingrep ett antal gånger under 1960-talet och framåt.

I början på 2000-talet skapet Erdogan ett nytt parti som blev störst i valet 2002. Man vände sig mot EU och fick löfte att få förhandla om Turkiet uppfyllde vissa krav. Därefter har nya kriterier införts och EU vill nu stänga ute Turkiet.

Erdogan vann en ny valsegrer och arbetade nu för att få en starkare presidentmakt. Vid nästa val var Erdogans ambition att få egen majoritet för att genomföra sina planer. För att hindra Erdogans planer kom militärkuppen 2016. Den var dåligt förberedd och misslyckades. De utrensningar som därefter har förekommit skapar stora problem för Turkiet då både militären och departementen saknar kompetens.

Erdogan vill tona ner dyrkan av Atatürk och han ökar också de religiösa inslagen i samhället. Han är trängd inrikespolitiskt genom polariseringen i samhället och försöker därför inrikta sig på utrikespolitiken och arbetar fortfarande för att komma närmare EU. Ett nytt parlamentsval skall hållas 2019 men det är tveksamt om Erdogan då lyckas få en egen majoritet i parlamentet.

(C) SUS 2014